Среда, 17.10.2018, 16:55
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід
"Шепетівкагаз"
Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації

Контакт-центр (03840) 5-24-55
 Аварійно-диспетчерська служба - 104
Форма входу
Особистий кабінет

Категорії розділу
Мої статті [104]
Інформація для акціонерів [30]

Меню сайту

Отримання субсидії

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Головна » Статті » Інформація для акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз»

 

                                                                          

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз»

(надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 30403, Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Економічна, 29, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні

збори Товариства») 28 квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Шепетівка, вул. Економічна, 29 приміщенні їдальні).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 25 квітня 2017 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

3.Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

4. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

5. Звіт Правління Товариства за 2016 рік.

6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

10. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.

11. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

16. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.

17. Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

18.Про подальше схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: http://shepetivkagaz.ucoz.ua// .

Для реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Шепетівка,

вул. Економічна, 29 (каб. юриста), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год.

(обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Гурбан Мирослава Володимирівна

Довідки за телефоном (03840) 5-61-15.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2016 р.

Попередній 

2015 р.

Усього активів

18067

18095

Основні засоби

9696

6943

Довгострокові фінансові інвестиції

39

39

Запаси

1061

1172

Сумарна дебіторська заборгованість

6822

8546

Грошові кошти та їх еквіваленти

449

1395

Нерозподілений прибуток

1577

258

Власний капітал

5827

5286

Статутний капітал

1272

1272

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

480

-

Чистий прибуток (збиток)

1319

103

Середньорічна кількість акцій (шт.)

318000

318000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

96

107

 

 

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:

- Пращура Анатолія Миколайовича - Голова Лічильної комісії;

- Сікорського Юрія Олеговича  - член Лічильної комісії;

- Личика Юрія Валентиновича - член Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Турінського Володимира Володимировича.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Раєву Валентину Миколаївну

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, юристу Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює особа уповноважена на це Головою Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він  немістить підпису члена реєстраційної комісії; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він

складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ)

акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією,якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 10.03.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів.

5. Звіт Правління Товариства за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

7. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

10. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Чистий прибуток за підсумками роботи Товариства у 2016 році спрямувати на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати.

11. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;

2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;

3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;

4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;

5. Оптимізація та модернізація газорозподільних систем;

6. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;

7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами Товариства.

13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства.

2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

16. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

17. Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 18 067 000,00 грн. (вісімнадцять мільйонів шістдесят сім тисяч гривень 00 копійок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 18 067 000,00 грн. (вісімнадцять мільйонів шістдесят сім тисяч гривень 00 копійок);

- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 18 067 000,00 грн. (вісімнадцять мільйонів шістдесят сім тисяч гривень 00 копійок);

- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною  вартістю 5 000 000,00 грн. (п’ять мільйонів гривень 00 копійок).

 

18. Про подальше схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Схвалити укладення Товариством Договору транспортування природного газу №1512000722 від 17.12.2015 р. (надалі - «Договір»), укладеного між Товариством та Публічним акціонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» (ідентифікаційний код 30019801), що укладено для забезпечення надання Товариством послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, та схвалити подальшу дію цього Договору.

2. Схвалити укладення Товариством договорів на виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року до дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

ПАТ «Шепетівкагаз»                                                                

 

Категорія: Інформація для акціонерів | Додав: Ksusha (27.03.2017)
Переглядів: 101 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Copyright MyCorp © 2018